Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej vstupenek prostřednictvím e-shopu na adrese http://rezervace.montanregion.cz

 

1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“) uzavírané mezi:

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. 
se sídlem: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČO: 29094038 
Číslo účtu: 815077359/0800
zapsanou u Krajského soudu v Plzni, oddíl O 143

(dále „prodávající“) na straně jedné

a

třetí osobou (dále „kupující“) na straně druhé

prostřednictvím webového portálu umístěného http://rezervace.montanregion.cz, který provozuje prodávající (dále „E-shop“), nebo na pokladně návštěvních míst zobrazených v E-shopu.

1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která se uzavírá v českém jazyce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem. 

1.3. V případě osobního nákupu vstupenky prostřednictvím pokladny se na uzavřený smluvní vztah nepoužijí ta ustanovení obchodních podmínek, která z důvodu jejich povahy nelze na takto vzniklý smluvní vztah aplikovat.

1.4. Akceptací těchto obchodních podmínek vyslovuje osoba souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku, přičemž náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám.

1.5. Pro účely těchto obchodních podmínek jsou základní pojmy definovány takto

Dítě: osoba ve věku do 15 let včetně

Držitel vstupenky: osoba, jež předloží vstupenku při vstupu na prohlídku

E-shop: počítačový program – internetová aplikace, která je dostupná na webovém portálu prodávajícího http://rezervace.montanregion.cz a její hlavní funkcionalitou je poskytování informací o konaných prohlídkách návštěvních míst zobrazených v E-shopu a rezervace a nákup vstupenek na tyto prohlídky.

Košík: část E-shopu, která je automaticky generována aktivací příslušných funkcí uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním vstupenky a/nebo změnou množství vybraných vstupenek.

Kupní smlouva: kupní smlouva ve smyslu ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, uzavřená mezi prodávajícím a uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu.

Kupující: osoba, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím E-shopu.

Pokladna: místo poblíž vybraného návštěvního místa, kde lze vstupenku do tohoto návštěvního místa koupit a uhradit v hotovosti. Pokud to provozovatel návštěvního místa umožňuje, lze na pokladně uhradit i vstupenku objednanou prostřednictvím E-shopu.

Prohlídka: prohlídka návštěvního místa s průvodcem, která je specifikovaná v tomto E-shopu.

Prodávající: Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., IČO: 29094038, se sídlem: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl O 143.

Provozovatel návštěvního místa (dále též jen „provozovatel“): právnická osoba, jež je v E-shopu uvedena jako provozovatel u konkrétního návštěvního místa, je uvedena na vstupence a prodávající s ní má uzavřenou smlouvu o zprostředkování prodeje.

Senior: osoba ve věku 65 let a vyšším s platným průkazem osvědčujícím tento věk

Spotřebitel: uživatel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Student: osoba s platným studentským průkazem ISIC (International Student Identity Card)

Uživatel: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která užívá E-shop.

Voucher: dárkový poukaz zakoupený prostřednictvím E-shopu, který kupující může darovat třetí osobě a lze jej použít jako vstupenku do vybraného návštěvního místa. Platnost voucheru je 6 měsíců, není-li v podmínkách jednotlivých návštěvních míst uvedeno jinak.

Vstupenka: doklad v listinné nebo elektronické podobě opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na prohlídku návštěvního místa zakoupenou prostřednictvím tohoto E-shopu nebo na pokladně vybraného návštěvního místa, a to v termínu a čase, které si uživatel zvolil při objednávce učiněné v E-shopu a potvrzené prodávajícím.

Ostatní nedefinované pojmy mají svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

2.Informace pro uživatele před uzavřením smlouvy

2.1. Prostřednictvím E-shopu si uživatel může:

2.1.1. rezervovat prohlídku vybraného návštěvního místa nebo návštěvních míst v termínech a časech, které E-shop nabízí,

2.1.2. zakoupit vstupenku nebo vstupenky na prohlídku vybraného návštěvního místa nebo návštěvních míst v termínech a časech, které E-shop nabízí, a to prostřednictvím zabezpečené on-line platby přes platební bránu, již provozuje společnost Global Payments Europe s.r.o.

2.2. Vstupenku na prohlídku návštěvního místa rezervovanou prostřednictvím E-shopu lze zakoupit i v pokladně vybraného návštěvního místa v hotovosti, popř. pomocí platební karty, pokud tuto možnost vybrané návštěvní místo nabízí.

2.3. Veškeré informace umístěné na E-shopu, popř. na pokladnách provozovatelů jednotlivých návštěvních míst, včetně informací o cenách vstupenek, jsou informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.4. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, je cena vstupenek v E-shopu uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré případné související poplatky.

2.5. Ceny vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v E-shopu.

2.6. Pro rezervaci a zakoupení vstupenek prostřednictvím E-shopu se nevytváří zákaznický účet, webové rozhraní obchodu umožňuje provádění objednávek bez registrace kupujícího na webové stránce, a to přímo z webového rozhraní obchodu, ve kterém uživatel vyplní své kontaktní a fakturační údaje.

3.Zakoupení vstupenky a uzavření kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu

3.1. Kupující provádí online objednávku vstupenky tak, že v nabídce E-shopu vybere termín prohlídky a počet vstupenek jednotlivých druhů a tento výběr vloží do košíku, vyplní své kontaktní a fakturační údaje, potvrdí zaškrtnutím příslušného pole svůj souhlas s obchodními podmínkami a celou objednávku odešle volbou tlačítka Odeslat objednávku.

3.2. Před odesláním objednávky je uživatel oprávněn objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.

3.3. Uživatel se zavazuje vyplnit do příslušných textových polí v objednávce pravdivé a úplné údaje, zejména svou e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační údaje. Uživatel bere na vědomí, že prodávající bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.4. Po provedení objednávky bude kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o objednávce. Provedení a potvrzení objednávky není uzavřenou kupní smlouvou a samo o sobě nezakládá oprávnění kupujícího k objednané prohlídce. K uzavření smlouvy je nutné, aby kupující uhradil vstupenky v těchto termínech, na které bude zároveň upozorněn e-mailem:

  • u rezervací provedených více než 168 hodin (více než týden) před termínem prohlídky obdrží kupující 168 hodin před termínem prohlídky připomenutí, že vstupné je třeba uhradit během následujících 24 hodin, po marném uplynutí této lhůty bude rezervace zrušena;
  • u rezervací provedených 96 až 168 hodin (5 až 7 dní) před termínem prohlídky obdrží kupující po 24 hodinách od provedení rezervace připomenutí, že vstupné je třeba uhradit během následujících 24 hodin, po marném uplynutí této lhůty bude rezervace zrušena;
  • u rezervací provedených 48 až 96 hodin (3 až 4 dny) před termínem prohlídky obdrží kupující po jedné hodině (60 minutách) od provedení rezervace připomenutí, že vstupné je třeba uhradit během následujících 60 minut, po marném uplynutí této lhůty bude rezervace zrušena;
  • u rezervací provedených méně než 48 hodin před termínem prohlídky je třeba vstupné uhradit ihned, jinak bude rezervace zrušena;

3.5. Prodávající je oprávněn požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky.

3.6. Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky v E-shopu uzavřena v okamžiku uhrazení kupní ceny za všechny objednané vstupenky kupujícím prodávajícímu, tj. v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované v E-shopu.

3.7. Po provedení úhrady prostřednictvím platební brány E-shopu zašle prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu na telefon potvrzení o nákupu s kódem vstupenky a na e-mail vstupenku v PDF formátu s kódem vstupenky a QR kódem. V případě, že kupující zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neodpovídá prodávající za nedoručení vstupenky na e-mail kupujícího.

3.8. Prodávající upozorňuje, že prodej vstupenek na konkrétní termín prohlídky přes webový portál bude ukončen 30 minut před zahájením příslušné prohlídky.

3.9. Před zahájením prohlídky je kupující povinen předložit zakoupenou vstupenku, a to buď ve formě vytištěného PDF, nebo jako obraz v elektronické podobě tak, aby byl čitelný QR kód, nebo sdělením alfanumerického kódu vstupenky.

3.10. Za platnost a pravost vstupenky zakoupené mimo webový portál nebo pokladnu prodávající neodpovídá.

4.Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Prodávající má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

4.2. Prodávající má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby či opravy E-shopu nebo z jiného důvodu na straně prodávajícího nebo třetí osoby.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo změny času konání prohlídek a změny otevírací doby pokladen návštěvních míst.

4.4. Prohlídky se konají v českém jazyce. Nabídka jednotlivých návštěvních míst může zahrnovat i prohlídky v dalších jazycích, popř. zapůjčení audionahrávky výkladu průvodce v anglickém nebo německém jazyce na technickém zařízení na dobu prohlídky.

4.5. Vstupenka opravňuje ke vstupu na prohlídku dle specifikací uvedených na této vstupence včetně přesného data a času konání prohlídky.

4.6. Držitel vstupenky je povinen se s vytištěnou vstupenkou nebo vstupenkou v elektronické formě dostavit na místo zahájení prohlídky v předstihu nejméně 15 minut.

4.7. Pokud se držitel vstupenky nedostaví na místo konání prohlídky nejméně 15 minut před zahájením prohlídky, na kterou je vstupenka vystavena, nemusí mu být vstup na prohlídku umožněn; prohlídka bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši. Kupující či držitel vstupenky není v tomto případě oprávněn žádat zpět vrácení ceny vstupenky či konání náhradního termínu prohlídky.

4.8. Předložením vstupenky při vstupu na místo konání prohlídky vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s pravidly sdělenými průvodcem před zahájením a v průběhu prohlídky a s povinností podrobit se návštěvnímu řádu návštěvního místa, ve kterém se prohlídka koná, a veškerým pokynům průvodce.

4.9. Zvířata mají vstup na prohlídku zakázán.

4.10. Držitel vstupenky bere na vědomí, že odpovědnost za nezletilé osoby nese jejich zákonný zástupce či jejich doprovod.

4.11. V případě, že držitel vstupenky poruší svým chováním návštěvní řád místa konání prohlídky nebo pokyny průvodce, vystavuje se nebezpečí postihu ze strany provozovatele návštěvního místa, kterým je zejména okamžité ukončení prohlídky pro držitele vstupenky, který se dopustil tohoto porušení, bez práva kupujícího na vrácení ceny vstupenky.

4.12. V případě zlevněné vstupenky předloží její držitel nebo jiná přítomná osoba před vstupem na prohlídku osobě provádějící kontrolu vstupenek platný doklad, z něhož je zřejmé oprávnění k využití takové vstupenky danou osobou (doklad totožnosti, studentská karta apod.).

4.13. Každý držitel vstupenky se účastní prohlídky výlučně na své vlastní riziko. Prodávající upozorňuje, že zejména pohyb v podzemí může být pro některé držitele vstupenek náročný jak po fyzické, tak po psychické stránce.

4.14. Držitel vstupenky odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci této prohlídky při nedodržení pokynů, se kterými byl seznámen před nebo v průběhu konání prohlídky, nebo při nedodržení pravidel sdělenými průvodcem před zahájením nebo v průběhu prohlídky nebo stanovených v návštěvním řádu místa konání prohlídky.

5.Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Osoba, která je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže postupem dle ustanovení § 1829 tohoto zákona odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel tato plnění (vstupenky) poskytuje v určeném termínu.

6.Reklamační řád

6.1. Nesplní-li prodávající povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řádně a včas, může kupující uplatnit své právo z vadného plnění u prodávajícího (dále „reklamace“). Reklamace musí být učiněna u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uskutečnění prohlídky, nebo v případě, že prohlídka neproběhla, ode dne, kdy měla být prohlídka uskutečněna.

6.2. Veškeré reklamace a dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu prodávajícího info@montanregion.cz. Kupující je povinen uvést ve své reklamaci svoji e-mailovou adresu, v jejímž rámci bude probíhat komunikace prodávajícího s kupujícím ohledně reklamace.

6.3. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem kupujícího. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace prodávající zašle odůvodnění tohoto zamítnutí.

6.5. V případě zrušení prohlídky provozovatelem, není-li uvedeno jinak, je kupující povinen zažádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu. U vstupenek zakoupených prostřednictvím E-shopu tak může učinit prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@montanregion.cz, v případě úhrady vstupenky na pokladně přímo na pokladně návštěvního místa, jehož se reklamace týká.

6.6. Při jakémkoliv zcizení vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen upozornit nabyvatele, že v případě zrušení prohlídky vrací prodávající peníze výlučně tomu, kdo vstupenku zakoupil (kupujícímu).

6.7. Zakoupenou vstupenku nelze vykoupit zpět, vyměnit a nelze ani vystavit její duplikát.

6.8. Za ztracenou vstupenku se neposkytuje náhrada.

6.9. Jakýkoliv dodatečný zásah na vstupence ji činí neplatnou. Vstupenka je zneplatněna prvním načtením čárového kódu uvedeného na vstupence při vstupu na prohlídku prostřednictvím odbavovací aplikace na zařízení prodávajícího.

7.Zvláštní ustanovení o závazcích z kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem

7.1. Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

7.2. Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

7.3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

8.Ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Prodávající proto využívá různých efektivních technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

8.2. Všechny informace, které uživatel při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi takto zacházeno. Pokud uživatel nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o uživateli nebude prodávající používat jiným způsobem než za účelem plnění z kupní smlouvy, vyjma e-mailové adresy uživatele, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej uživatel výslovně neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi prodávající a uživatelem. 

9.Závěrečná ustanovení

9.1. Kupní smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. května 2021.